Поштовани грађани,

Обавештавамо вас, да су на основу члана 124. став 3. тачка 5. Закона о јавном бележништву ("Службени гласник РС, бр. 33/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14 и 6/15"), члана 36. став 1. тачка 5. Статута Јавнобележничке коморе Србије и Правилника о вођењу Именик јавних бележника, донета решења о упису у Именик јавних бележника:

За подручје Основног суда у Старој Пазови, службено подручје Стара Пазова, именовани су јавни бележници:

САВА ДЕДАЈИЋ, Стара Пазова, ул. Змај Јовина бр. 8, Телефон: 022/317-048.

ПЕТАР ЂУРЂЕВИЋ, Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 5, Телефон: 022/312-863.

За подручје Основног суда у Старој Пазови, службено подручје Инђија, именован је јавни бележник АЛЕКСА ВЕЉИЋ, ИНЂИЈА, ул. Трејдјуник бр. 2 А, локал П-3а, Телефон: 022/210-1375.

Обавештење о изменама у овери потписа, рукописа и преписа од 01.03.2017. године

Информатор о раду суда за 2018. годину

Ранг листа кандидата који су конкурисали за радно место приправника

Поштовани грађани,

обавештавамо Вас да је ступањем на снагу Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС“ 101/13) организација рада Основног суда у Сремској Митровици измењена у погледу територијалне надлежности и  броја судија.

Новим законским решењима, основан је Основни суд у Старој Пазови за територију општина Инђија и Стара Пазова, са судском јединицом у Инђији.

 

Посетом наше интернет презентације можете се упознати са значајним питањима везаним за рад овог суда, информацијама које се односе на надлежност, организациону структуру, овлашћења и обавезе председника суда и осталих запослених, распоред послова у суду, радом појединих служби, али и са бројним другим корисним информацијама које ће Вам омогућити да пре доласка у Основни суд у Старој Пазови будете благовремено и тачно информисани.

 
 
   

НАДЛЕЖНОСТИ  ::  ОРГАНИЗАЦИЈА  ::  ЈАВНОСТ РАДА  ::  ОГЛАСНА ТАБЛА  ::  ИНФОРМАЦИЈЕ  ::  КОНТАКТ

 
       

© 2014 Oсновни суд у Старој Пазови

Карађорђева 3, 22300 Стара Пазова

телeфон: 022/310-571;   телефакс: 022/310-253